جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور شماره 636/2 به تاریخ رسیدگی 6/10/71

نظر به اینکه به حکایت پرونده اولا احد از شرکاء ( علی فرض مالکیت ) صغیر بوده ثانیاً با توجه به آخرین پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه ، جریان ثبتی ملک مورد بحث هنوز خاتمه نیافته است لذا با توجه به مواد 313 و 326 قانون امور حسبی و حکومت آن نسبت به ماده اول قانون افراز املاک مشاع" href="/tags/65774/فروش-املاک-مشاع/" class="link">فروش املاک مشاع و نیز با توجه به قیود مذکور در ماده اخیر الذکر ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
636
تاریخ تصویب :
1371/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :