جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور شماره 279/18 مورخ 30/5/1373

قرارعدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی 2 تهران به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک پلاک مورد درخواست افراز و تقسیم صحیح و موجه نیست زیرا برابر رای وحدت رویه ردیف 29/59 ـ 15/1/60 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست افراز و تقسیم املاک ثبت شده موضوع ماده اول افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نیز در صورتی که بین مالکین مشاع محجور غایب وجود داشته باشد در صلاحیت دادگاه شناخته شده است و چون در مانحن فیه خواهان محجور می باشد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار می دارد پرونده به دادگاه مزبور اعاده گردد .
رای شماره 179 ـ رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور به شماره 652/10 مورخ 9/19/1370 برابر ماده اول افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 صلاحیت واحدهای ثبتی به افراز املاک مشاع مشروط به آن است که جریان ثبتی املاک مورد درخواست افراز به پایان رسیده باشد در پرونده حاضر سند مالکیت پلاک موضوع تقاضا ضمیمه نگردیده و از سوی دادگاه نیز استعلامی در خصوص خاتمه یا عدم خاتمه جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه به عمل نیامده و مشخص نیست که جریان ثبتی خاتمه یافته یا خیر بنا بر این در وضع موجود پرونده قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه حقوقی 2 سلماس قابل تایید نیست مقرر میدارد پرونده به آن دادگاه اعاده شود تا پس از استعلام از اداره ثبت سلماس و مشخص شدن وضعیت ثبتی ثانیاً تصمیم قانونی اتخاذ نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
279
تاریخ تصویب :
1373/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :