جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/2/69 شماره دادنامه31 کلاسه پرونده67/78
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .محمد رضا نجاریان
موضوع شکایت . ابطال بند پنجم ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری و بندها با مواد مرتبطه.
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی بدیوان اعلام داشته است : چون بند 5 ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب
15/4/67 فراتر از قانون مزبور تنظیم گردیده علیهذا اموجب مشکلات عدیده ای در اجرا خواهد گردید بطوری که هرگاه زمینی موات اعلام شود و قبل از قطعیت رای کمیسیون آثار موات توسط ثبت یا دیگری بر او حمل شود معلوم شود در اصل موات نبوده آنگاه بر طبق ماده 9 قانون نمی توانسته در غیر از 32 شهر جهت واگذاری تملک نماید و علاوه مستلزم نقض قانون و بصراحت تبصره 11 ماده 9 قانون خلاف شرع انور صورت پذیرفته است مدیر عامل سازمان زمین شهری بشرح نامه شماره 56917/ ه- 28/12/67در پاسخ اعلام داشته : 1 . طبق تبصره یک 12 قانون زمین شهری" href="/tags/10667/ماده-12-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 12 قانون زمین شهری صدور سند مالکیت اراضی موات بنام دولت قبل از قطعیت رای در قانون زمین شهری بطور روشن پیش بینی شده و تجویز آن نیز در بند 5 ماده 36 آئین نامه مرقوم براساس اختیارات حاصله قانونی بوده است 2 . با توجه به ماده 6 قانون زمین شهری ادارات ثبت و اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزاتر مسکن و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند بطوری که از مدلول ماده مستفاد می گردد بمحض اینکه طبق تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی زمینی موات اعلام گردید بلحاظ اینکه موات مالیات نداشته و قابل تملک نمی باشند سند مالکیت آن فاقد ارزش قانونی تلقی می گردد 3 . قسمت ذیل بند 5 ماده 36 نظر به بند 6 ماده 36 آئین نامه مرقوم می باشد که در تبیین و تکمیل آن مقررات بن 5 را از جهت صدور سند مالکیت بنام دولت و شهرداریها در مورد زمین هایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 موات شناخته شده یا به تملک دولت , درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابل اجرا دانسته است.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی واستماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری بشرح آتی باتفاق آرا مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
بند 5 ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری از حیث اطلاق آن دائر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری حتی در غیر از شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رای قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده مغایر قانون بوده و ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1369/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :