جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/10/69 شماره دادنامه : 1086/22 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17/7/69 بانو کوثر … دادخواستی به طرفیت ثبت احوال … به خواسته صدور حکم بر اینکه دختر می باشد نه پسر تقدیم دادگاه حقوقی یک همدان نموده و خلاصتاً توضیح که در شناسنامه با عنوان جنس ذکور معرفی شده چون اداره ثبت احوال … اظهار می دارد که نام کوثر مخصوص افراد ذکور است به این جهت تقاضای رسیدگی و اصلاح جنسیت را از ذکور به اناث دارد شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان با تشکیل جلسه 18/7/69 در وقت فوق العاده به جلب نظر مشاور و اعلام ختم دادرسی صادر به صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال جهت رفع اشتباه در ثبت جنس صاحب سند مورد بحث می نماید و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
با توجه به اینکه کوثر از نامهای مخصوص جنس اوناث است خواهان نیز از جنس اوناث است تقاضای اصلاح جنس از سند سجلی خود را نموده که طبق بند 4 از ماده 3 قانون ثبت احوال هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال صالح به رسیدگی است فلذا با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان پرونده جهت ارسال به مرجع صالح اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1086
تاریخ تصویب :
1369/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :