جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/9/1372 شماره دادنامه : 72/576/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در خصوص دادخواست آقای حبیب اله … به ولایت قهری از فرزندش ندا … به طرفیت اداره ثبت احوال سنندج به خواسته اصلاح شناسنامه شماره 480 مورخ 8/1/1367 از حیث تاریخ تولد از 30/6/1366 به 26/11/1366 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو سنندج با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال سنندج صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
با توجه به اینکه برابر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/67 تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع اعلام گردیده و صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده واحده فوق نیز ناظر به درخواستهائی است که صاحب شناسنامه مدعی اختلاف سن واقعی خود با سن مندرج در سند سجلی به مدت بیش از 5 سال باشد و با عنایت به اینکه دعوی مطروحه فاقد چنین شرط و کیفیتی می باشد لهذا نظر به مراتب فوق با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوی مطروحه و اتخاذ تصمیم نسبت به آن صورت صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت ممنوعیت قانونی مقرر می دارد پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
576
تاریخ تصویب :
1372/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :