جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/7/73 شماره رأی : 399/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو قمر … در تاریخ 2/12/72 دادخواستی به طرفیت اداره آمار ثبت احوال درزگان تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان تبریز نموده و تقاضای صدور دستور تصحیح شهرت خود از … به … در بایگانی ثبت احوال و نام پدر از … شماره شناسنامه 723 ـ 1315 به … در شناسنامه شماره 13 ـ 1317 قره بلاغ و نام مادر از … به شماره شناسنامه 785 ـ 1326 به نام … در شناسنامه 7 ـ 1325 درج گردیده می باشد . شعبه دادگاه حقوقی دو تبریز در تاریخ 4/4/73 پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات خواهان در تاریخ 4/4/73 ملحضاًبه این استدلال که با توجه به خواسته خواهان و بند 2 ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال در زمان و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند :
با توجه به خواسته های خواهان و توضیحات وی در جلسه مورخ 4/4/73 در دادگاه و درخواست اصلاح یا تغییر نام پدر و مادر مذکور در شناسنامه خود ( قطع نظر از عدم اقامه دعوی به طرفیت صاحبان شناسنامه هائی که در دادخواست قید و آنان را پدر و مادر خود معرفی نموده ) دعوی به کیفیت مطروحه صرفاً اشتباه ناشی از تحریر نبوده و با انصراف بند 2 ماده 3 قانون ثبت احوال از مورد ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ 4/4/73 پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :