جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 34338/ت 25337ک 17/7/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 66584/42/1 مورخ 4/7/1380 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 - اصلاحات و تغییرات زیر را در محدوده تقسیماتی استان قزوین تصویب نمودند:
1 - روستاها، مزارع ومکانهای : 1 - محمدآباد خره 2 - شیشه قلعه 3 - ویس آباد 4 - یعقوب آباد 5 - قشلاق عاشق باری 6 - پلهای وسطی 7 - پاپلی علیا 8 - کلیه 9 - علیرضا آباد 10 - شرکت مرغ کدخدا 11 - مزرعه میرصادقی 12 - مزرعه زرین دشت ، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشدواز دهستان دشتایی شرقی بخش دشتایی شهرستان بوئین زهرا منتزع و به دهستان زهرای بالا تابع بخش مرکزی شهرستان مذکور الحاق گردند.
2 - روستای ولدآباد مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، ازدهستان دشتای غربی بخش دشتایی شهرستان بوئین زهرا منتزع و به دهستان زهرای بالا تابع بخش مرکزی شهرستان مذکور الحاق گردد.
3 - روستای مهدی آباد بزرگ مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، از دهستان دشتایی غربی بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا منتزع و به دهستان اقبال غربی بخش مرکزی شهرستان قزوین الحاق گردد.
4 - روستاهای سخس آباد و محمودآباد مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، از دهستان دشتایی غربی بخش دشتایی شهرستان بوئین زهرا منتزع و به دهستان زین آباد بخش شال شهرستان مذکور الحاق گردد.
5 - روستای خروزان مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، از دهستان زین آباد بخش شال شهرستان بوئین زاهرا منتزع و به دهستان اک بخش اسفرورین شهرستان تاکستان الحاق گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 7/7/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/06/20
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :