جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 34337/ت 26454ک 17/7/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8740/42/4/1 مورخ 14/2/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات و تغییرات زیر را درمحدوده تقسیاتی استان قزوین تصویب نمودند:
الف - روستاهای سوته کش ، شفیع آباد، کش آباد سفلی وکش آباد علیا مطابق نقشه 2500000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، از دهستان دستجرد بخش رودبار شهرستان قزوین منتزع و به دهستان اقبال غربی بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می شوند.
ب - روستای کوچار مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دتفر هیئت دولت می باشد، از دهستان بشاریات غربی بخش بشاریات شهرستان آبیک منتزع و به دهستان پیر یوسفیانبخش البرشهرستان قزوین ملحق گردد.
ج - روستای کوهین مرکز بخش کوهین از توابع شهرستان قزوین به شهر تبدیل و به عنوان شهر کوهین شناخته شود.
د - روستای بیدستان از توابع دهستان شریف آباد بخش البرز شهرستان قزوین به شهر تبدیل و به عنوان شهر بیدستان شناخته می شود.
ه - محدوده این شهرها بر اساس تبصره 1) ماده (4) قانون فوق الذکر تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 7/7/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/06/20
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :