جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.شماره 34336/ت 26453ک 17/7/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8758/42/4/1 مورخ 14/2/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر را دراستان کرمان تصویب نمودند:
1 - روستای ده چنار و سلیمان آباد از دهستان یزدان آباد بخش مرکزی شهرستان زرند منتزع و به دهستان محمدآباد تابع بخش مرکزی شهرستان زرند ملحق گردد.
2 - مرز دهستان یزدان آباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان زرند مطابق با نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هئیت دولت می باشد، اصلاح شود.
3 - بخش یزدان آباد به مرکزیت روستای یزدان آباد شامل دهستانهای یزدان آباد و سیریز در تابعیت شهرستان زرند ایجاد و تاسیس شود.
این تصویبنامه در تاریخ 7/7/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/06/20
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :