جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 34216/ت 27284ه 17/7/1381
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی ، امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به استناد تبصره (2) ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1369 و ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح زیرتصویب نمود:

الف - تعاریف و اصطلاحات
در این آئین نامه مفاهیم واصطلاحات مورد توافق عبارتنداز:
1 - وابسته کار : نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در خارج از کشور است که تحت شرایط ومقررات این آئین نامه جهت تصدی امور وابستگی کار به کشور هدف اعزام می گردد.
2 - رئیس نمایندگی : سفیر، سرکنسول ، کاردار و یا هر مامور وزارت امور خارجه است که درغیاب آنان مسئولیت نمایندگی را بر عهده دارد.
3 - نمایندگی جمهوری اسلامی ایران : سفارت یا سرکنسلولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اعزام وابسته کار می باشد.

ب - نحوه انتخاب کشورهای هدف :
1 - کشور محل ماموریت (کشور هدف ) به تشخیص و پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و با هماهنگی وزارت امور خارجه تعیین خواهد گردید.
2 - کشور هدف می تواند یکی از مصادیق ذیل باشد:
الف - کشورهایی که قابلیت جذب نیروی کار خارجی (از جمله نیروی کار ایرانی ) را دارند.
ب - کشورهایی که میان وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و دولت آن کشورها موافقتنامه های همکاری در خصوص اعزام نیروی کار و آموزشهای فنی و حرفه ای به امضاء رسیده باشد
ج - کشورهایی که در آنها نیروی کار ایرانی به تعداد قابل ملاحظه ای به کار اشتغال دارند.

پ - نحوه انتخاب و اعزام :
1 - وابسته کار توسط وزیر کار وامور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.
2 - وابسته کار از بین کارمندان با سابقه و مدیران موفق وزارت کار و امور اجتماعی برگزیده می شود و حداقل دارای مدرک کارشناسی خواهد بود0 مدت ماموریت وابسته های کار چهار سال متولای است 0 موارد استثناء با تایید وزیر کار وامور اجتماعی و با هماهنگی وزیر امور خارجه قابل اجرا خواهد بود.
3 - وابسته کار بایستی به زبان کشور متوقف فیه و غیراینصورت به یک زبان بین المللی رایج درمحل ماموریت تسلط کافی داشته باشد
4 - وابسته کار بایستی آشنایی لازم به اقتصاد ملی و بازار کار بین المللی داشته باشد.

ج - سایر مقررات :
1 - وابسته کار زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی و با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به تحقق اهداف نظام ونیز در چارچوب مفاد این آئین نامه و کنوانسیونهای بین المللی دیپلماتیک وکنسولی انجام وظیفه می نماید.
2 - محل استقرار وابستگان کار در نمایندگهیهای جمهوری اسلامی یاران است 0 نمایندگیهای مذکور محل کار مناسب و دیگر تسهیلات لازم را برای استقرار وابستگان کار فراهم می آورند همچنین مصونیتهای لازم را برای آنها وخانواده های تحت تکفل ایجادخواهند کرد.
3 - همطرازی وابستگان کار براساس ضوابط خاص در کمیسیون ماده (1) آئین نامه اعزام مستخدمات رمسی به ماموریتهای خارج ازکشور به طور موردی تعیین واز محل اعتبارات وزارت کارواموراجتماعی پرداخت می گردد.
4 - استفاده وابسته کار از مرخصی استحقاقی وماموریتهای اداری با موافقت وزارت کار وامور اجتماعی و هماهنگی واطلاع رئیس نمایندگی امکان پذیر خواهد بود.
5 - نوع گذرنامه وابسته کار، با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت امور خارجه تعیین می گردد.
6 - مسافرتها، بازدیدها، ملاقاتهای وابسته های کر اعزامی با مقامات دولتی و شرکتهای خصوص در کشورمتوقف فیه ، با هماهنگی رئیس نمایند
ی انجام خواهد شد و نیز وابسته کار موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را به رئیس نمایندگی ارائه نماید.
7 - موارد اختلاف و تخطی وابسته کار از این آئین نامه به کار گروهی متشکل از معاونان وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت امور خارجه ارجاع می گردد0 چنانچه در این کار گروه توافقی حاصل نگردید0 مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به کار گروه وزاری دو وزارتخانه ارجاع خواهد شد.
8 - وابستگان کار قبل از اعزام یک دوره توجیهی امور سیاسی ، اداری و تشریفاتی را در وزارت امور خارجه طی خواهند کرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/07/10
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :