جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 20517/ت 25862ک 17/7/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 20/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 103371/42/4/1 مورخ 24/10/1380 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان تصویب نمودند:
1 - روستاها، مزارع ومکانهای پل گرد، نیرگان ، یکه باغ ، چشمه توت وکلاته حسین آقا حمیدی از دهستان هزار مسجد بخش لطف آباد شهرستان درگز منتزع و به دهستان دیباج لطف آباد شهرستان درگز مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، الحاق گردد.
2 - دهستان هزارمسجد از بخش لطف آباد شهرستان درگز منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هییت دولت می باشد، به بخش کلات شهرستان مشهد الحاق گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 7/7/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/06/20
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :