جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 17029/ت 26833ه 17/7/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 41/6756/01 مورخ 26/3/1381 سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور و به استناد بند (ب ) ماده (11) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - تصویب نمود:
بنگاه تعاون وحرفه آموزی نصایع زندانیان به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند (ب ) ماده (11) قانون استخدام کشوری اضافه می شود و ماموریت مستخدمان رسمی دستگاه های دولتی به بنگاه یادشده باموافقت دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق ومزایا از محل اعتبارات بنگاه مذکور مجاز است .
معاول اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/07/07
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :