جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 30309/ت 26841ه 20/7/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 71679/101 مورخ 25/4/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها ومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381 - و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمود:

ماده 1 - قلمروهای جغرافیایی
قلمروهای جغرافیایی موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور مناطقی از کشور خواهد بود که براساس برسیهای ومطالعات شناسایی ، در مقایسه با سایر مناطق ، متناسب با ظرفیتهای خود، از توسعه متوازن بهره مندنشده اند0 فهرست این مناطق برای سال 1381 در نقشه ضمیمه این تصویبنامه مشخص گردیده است .
تبصره 1 - فهرست مزبور به تناسب سرمایه گذاریهای انجام شده و میزان تحقق اهداف توسعه براساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قابل تجدیدنظر می باشد.
تبصره 2 - حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات موضوع این آئین نامه در سایر نقاط توسعه نیافته کشور که در نقشه پیوست نمی باشد متناسب با طرح آمایش منطقه ای قابل هزینه می باشد.
ماده 2 - اقدامات و عملیات :
اقدامات وعملیات موضوع این آئین نامه مجموعه ای از طرحها، پروژه هاواقدامات بهم پیوست زیربنایی واقتصادی را شامل می شود که با اجرای آنها زمینه بارورسازی و بهره برداری بهینه از قابلیتها و ظرفیتهای این مناطق فراهم گردد0 این اقدامات عبارتنداز:
الف - راه اندازی فعالیتهای اقتصادی با اولویتهای زیر:
1 - فعالیتهای اقتصادی جدید با توجه به مزیتهای نسبی منطقه 0
2 - فعالیتها واقداماتی که به تغییر شیوه های تولید از سنتی به مدرن و پربازده کمک نماید.
2 - طرحها و پروژه ها یا سرمایه گذاریهای مکمل که زمینه افزایش کارایی اقتصادی پروژه های اجراء شده و یا در دست اجراء رافراهم نماید.
ب - اقدامات زیر بنایی با اولویتهای زیر:
1 - طرحها و پروژه هایی که به افزایش بهره برداری از ظرفیتهای موجد اقتصادی ، بارورسازی قابلیتهای تولیدی ، سیاحتی و زیارتی منطقه منجر شود.
2 - زمینه جذب سرمایه های فیریکی و نیروی انسانی ماهر از مناطق توسعه یافته تر به منطقه را فراهم نماید.
3 - زمینه انتقال کالا و خدمات تولیدی در منطقه و یاترانزیت کالا واتصال به بازارهای منطقه ای ، ملی و بین المللی که دارای توجیه بالای اقتصادی باشد فراهم نماید.
تبصره 1 - در راه اندازی فعالیتهای اقتصادی موضوع بند (الف ) این ماده روشهای اجرائی با اولویتهای زیر مورد تاکید است :
1 - از طریق فراهم نمودن حضور سرمایه های غیر دولتی (اعطای تسهیلات و وجوه اداره شده به بخش خصوصی ، احداث تاسیسات زیر بنایی موردنیاز سرمایه گذاری بخش دولتی ) .
2 - از طریق مشارکت مستقیم شرکتهای دولتی 0
تبصره 2 - در راه اندازی فعالیتهای اقتصادی علاوه بر بازارهای محلی توجه به بازارهای منطقه ای ، ملی و فراملی نیز مدنظر خواهد بود.
ماده 3 - گردش کار بررسی ومبادله موافقتنامه های طرحها، پروژه ها و فعالیتها
الف - پروژه های اولویت دار مناطق در چارچوب طرح آمایش کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی دستگاههای اجرائی ، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهاتعیین و ابلاغ می گردد.
ب - طرحها و پروژه ها ومنابع تخصیصی از محل وجوه اداره شده موضوع این آئین نامه پس از تلفیق و جمع بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بنا به ماهیت آنها (ملی ، استانی و وجوه اداره شده ) به وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و در مورد طرحها و پروژه های استانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ابلاغ می شود و موافقتنامه و قراردادهای مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها مبادله می گردد.
تبصره 1 - چنانچه برخی از طرحها و پروژه های مصوب جزءپروژه های در دست اجراء باشند، اعتبار اختصاصی ازمحل موضوع این آئین نامه به سرجمع اعتبارات مندرج در موافقتنامه های مبادله شده اضافه می شود.
تبصره 2 - چنانچه برخی از اقدامات و فعالیتهای اقتصادی موضوع این آئین نامه از طریق شرکتهای خصوصی انجام شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجاز است که قسمتی از منابع اعتباری این آئین نامه را به صورت وجوه اداره شده (تسهیلات ، کمک سودتسهیلات ) اختصاص دهد0 در صورت لزوم بخشی از وجوه مذکور با رعایت مفاد ماد (67) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - به صورت کمک بلاعوض خواهدبود.
تبصره 2 - در اجرای مفاد قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها ومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381 - و همچنین مفا تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت به پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز از محل منابع اعتباری تبصره یاد شده برای کمک به اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی مناسب در اینگونه مناطق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام لازم را بعمل آورند.
ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است به منظور تکمیل طرحها و پروژه های نیمه تمام وهچنین طرحها وپروژه های جدید مناطق مشخص شده در نقشه پیوست ، تا برراری توازن منطقه ای ، حداقل معددل اعتبار مصوب سال 1381را به صورت جداگانه در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماهد5 - نظارت وارزیابی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اجرای دقیق این آئین نامه ناظرت نموده و هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت کار پروژه ها وهمچنین چگونگی تحقق اهداف تبصره مذکور درمناطق مشمول را ارزیابی و به هیات وزیران گزارش نماید.
معاول اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/05/02
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :