جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 32468/ت 27315ه 20/7/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/2620 مورخ 20/5/1381 وزارت مسکن وشهرسازی و به استنادبند (الف ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصویب نمود:
نماینده وزارت مسکن وشهرسازی به ترکیب کار گروه موضوع ماده (2) آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 3902/ت 26303ه مورخ 3/2/1381، اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/07/17
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :