جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 34535/ت 25160ه 20/7/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 5723/105 مورخ 4/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - تصویب نمود:
ماده (44) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت 304ه مورخ 2/8/1373 بشرح زیر اصلاح می شود:
(ماده 44 - اعضای هیئت عالی نظارت ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت ، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق ،العاده جذب اضافی ، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (20%) برخوردار می شوند.
تبصره - فوق العاده یاد شده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیئت ها، گروه ها و دفاتر مزبور است ، نمی شود0)
میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت ، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت ، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر20%
- اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، گروه های تحقیق ، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر15%
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر10%
- این تصویبنامه جانشین تصویبنامه شماره 36767/ت 14997ه مورخ 24/11/1374 می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/07/07
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :