جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 33187/ت 26605ه 23/7/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4284/32/700/2869مورخ 8/3/1381 وزارت جهاد کشاروزی و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات - مصوب 1346 - تصویب نمود:
فهرست آفات و بیماری های عمومی ، قرنطینه داخلی و همگانی تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر تعیین می شود0 تغییرات لامز در فهرست یاد شده حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.
اقامت عمومی :
الف - ملخ ها
1 - ملخ صحرایی
2 - ملخ مراکشی
3 - ملخ ایتالیایی
4 - ملخ آسیایی
5 - ملخ کوهاندار تاغ
6 - ملخ شکم بادنجانی
7 - ملخ بال کوتاه البرز (کوهستانی البرز)
8 - ملخ بال کوتاه بلوط
9 - ملخهای درختی
10 - ملخ سبز شاخک بلند
11 - ملخ شاخک بلند
12 - ملخ کروتوگونوس
13 - ملخ شاخک بلند پیشانی سفید
14 -

ب - جوندگان مضر:
1 - موش مغان
2 - مریونها
3 - موش تاترا
4 - موش نروژی
5 - موش سیاه
6 - موش ورامین
7 - موش کلاهو
8 - موش کور
9 - موش شکول
10 - تشی
- 11 - خرگوش

آفات همگانی :
الف - سن های مضر غلات :
1 - سن گندم
2 - سن آئلیا
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 - - - - - - -

ب - آفات نخیلات :
1 - کرم میوهخورا خرما
2 - زنجره خرما
3 - کنه تارتن خرما
4 - سوسک شاخدار خرما
5 - شپشک های خرما

ج - آفات مرکبات
1 - آلرورود مرکبات در منطقه جم وریز
استان بوشهر

آفات وبیماریهای قرنطینه داخلی :
الف - آفات و بیماری های زراعی و باغی
1 - کرم سرخ پنبه
2 - کرم سرخ ثانوی پنبه
3 - کرم خاردار پنبه
4 - سوسک کلرادو
5 - سیاهک ناقص (هندی ) گندم
6 - باکتری عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
7 - باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات
8 - بالایت باکتریابی پنبه
9 - فیتوپلاسمای عامل جاروی مرکبات
10 - ویروس تریستیزای مرکبات
11 - پسیل مرکبات
12 - سرخوسومی حنایی خرما
13 - شپشک سیاه زیتون
14 - سپردار سفیدتوت
15 - سوسک شاخه بلند پسته
16 - نماندسیستی سویا
17 - نماند قلوه ای مرکبات
18 - نماند مولد گروه ریشه نهال
19 - نماندمرکبات
20 - بلایت لوبیا
21 - پروانه جوانه خوار زیتون
22 - بیماری ویروسی ریشه ریشی چغندر قند

ب - آفات و بیماریهای جنگلهاومراتع
1 - جوانه خوار بلوط
2 - آفت برگخوار
3 - ابریشم باف ناجور
4 - شپشک سپردار نوئل
5 - شپشک پنبه ای راش
6 - برگخوار سفید بلوط
7 - ملخ بال کوتاه بلوط
8 - آفت برگخوار
9 - جوانه خوارکاج
10 - گیاه پنبه انگلی (ارس وراش )
معاون اول ریس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/06/17
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :