جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 32150/ت 27306ه 20/7/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 120698/101 مورخ 6/7/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی یاران تصویب نمود:
به منظور تامین کسری (000/000/000/30) ریال بابت هزینه های فعالیتهای جاری و هزینه های تملک داراییهای سرمایه ای از محل حسابهای شماره (150) و (182) متمرکز خزانه ، به سازمان مذکور پرداخت می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16795
تاریخ تصویب :
1381/07/17
تاریخ ابلاغ :
1381/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :