جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


دادنامه شماره 1728 الی 1726 مورخ 9/12/77
پرونده کلاسه : 77/1688 و 1945 و 1946
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عدلات اداری مرکب از آقایان
محمدعلی پرویز رئیس و فتح الله نصیری مشاور
شاکی : .... فرزند غلامعلی رئیس هیئت مدیریت شرکت حمل ونقل بین المللی...
طرف شکایت : وزارت راه وترابری و سازمان حمل ونقل پایانه های کشور
خواسته : اعتراض به رای کمیسیون ماده 10 ضوابط عمومی تاسیس و فعالیتهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی
گردشکار: شاکی شکایت نامه ای بخواسته مندرج در فوق بطرفیت مشتکی عنه تقدیم که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه 77/1688 و 1945 و 1946 ثبت گردیده که ضمن انجام تشریفات قانونی و پس از مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه نظریه آقای مشاور محترم ختم دادرسی را اعلام وبشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید:

رای دیوان
مدیریت اعلام داشته کمیسیون ماده 10 به استناد صورتجلسه شماره 118 شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور شرکت ... را به تعلیق پروانه فعالیت به مدت یکسال محکوم نموده است و اضافه می نماید مدیرعامل شرکت ... قبلا" به موجب رای صادره از دادگاه عمومی آستارا و به اتهام قاچاق به چهار ماه حبس تعزیری محکوم گردیده و متذکر شده اند با توجه به اینکه در رای صادره از دادگاه عمومی مجازات تبعی و تکمیلی راجع به شخصیت حقوقی شرکت و مدیران آن منظور نگردیده و از طرفی مدیرعامل محکوم علیه نیز بر اساس تصمیم مدیران شرکت برکنار گردید بنابراین تعلیق فعالیت شرکت بر طبق تصمیم کمیسیون ماده 10 ضوابط عمومی موجه و قانونی نیست تقاضای رسیدگی و لغو رای مورخ 4/6/77 کمیسیون را نموده اند
سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به موجب نامه شماره 3/75/16949 - 11/8/77 اعلام داشته بر اساس ماده 10 قانون تغییر نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابری " و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/52 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برابر قسمت اخیر ماده 10 مرقوم چگونگی تشکیل شورا و وظایف واختیارات آن به آئین نامه اجرائی محول شده و آئین نامه مربوطه در تاریخ 10/12/53 به تصویب مراجع قانونی رسیده و برابر بندهای الف و (و) آئین نامه اخیرالذکر تصویب برنامه ها وخط مشی اجرائی ترابری کشور و تائین ضابطه و معیارهای لازم در صلاحیت شورای عالی هماهنگی قرار گرفته و این شورا در یکصد وهجدهمین جلسه مورخ 28/8/70 ضوابط عمومی تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی را تصویب و بر طبق ماده 1 مصوبه شورا صدور مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل به عهده سازمان حمل ونقل پایانه های کشور میباشد و به این اعتبار مجوز فعالیت شرکت شاکی توسط وزارت راه وترابری صادر گردید و برابر ماده 9 مصوبه مذکور هرگاه شرکتهای حمل ونقل هر یک از شرایطی را که لازمه تاسیس و فعالیت شرکت است از دست بدهند و یا وظایف و مسئولیتهای تعیین شده در مصوبه شماره 113 شورا را رعایت نماید موضوع در کمیسیون ماده 10 مطرح و حسب مورد بر لغو پروانه فعالیت یا تعلیق آن اتخاذ تصمیم خواهد شد و در مانحن فیه شرکت شاکی محموله ای بصورت ترانزیت از بندرلنگه به گمرک آستارا حمل می نمود که متصدیان امر در مسیر ترانزیت اقدام به شکستن پلمپ محموله کرده مقداری از کالای موجود را خارج نموده اند ومامورین گمرک آستارا مراتب را به دادگاه عمومی آستارا گزارش و نتیجتا" رای شماره 1576 - 1/9/74 مبنی بر محکومیت متصدیان امر و مدیرعامل شرکت صادر گردید. در پی محکومیت مدیریت شرکت موضوع در کمیسیون انضباطی ماده 10 از فصل چهارم مجموعه ضوابط مذکور با رعایت ماده 9 این مقررات به موجب رای مورخ 28/5/77 فعالیتهای حمل ونقل بین المللی شرکت شاکی را به مدت یکسال تعلیق نموده اند و شرحی در توجیه قانونی تصمیم کمیسیون بیان داشته اند
با توجه بمراتب فوق و توضیحات نمایندگان وزارتخانه سازمان طرف شکایت و مدیر شرکت شاکی در جلسه مورخ 5/11/77 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و لایحه مورخ 4/11/77 شرکت ... که تحت شماره 2265 - 5/11/77 ثبت دفتر گردیده نظر به اینکه در ماده 9 مجموعه شماره 118 - 28/8/70 شورای عالی هماهنگی تصریح گردیده در صورت از بین رفتن هر یک از شرایطی که برای تاسیس شرکتهای حمل ونقل پیش بینی شده و یا عدم رعایت مفاد مقررات مندرج در فصلهای مربوط به وظایف و مسئولیتهای شرکتهای موصوف موضوع از طرف معاونت وزارت راه و ترابری مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت تشخیص تعلیق و یا لغو پروانه موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 10 ارجاع خواهدشد و بر طبق تبصره 2 ماده 10 آراء صادره از کمیسیون به معاونت ذیربط وزارت راه وترابری جهت اجراء ابلاغ خواهد شد و نظر به اینکه موضوع گزارش معاونت وزارت راه به محکومیت مدیریت شرکت به حبس تعزیری بوده ونظر به اینکه طبق فصل اول از ماده دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 5/8/1370 مجازاتهای تبعی و تکمیلی که موجب محرومیت افراد و مدیران اشخاص قانونی میشود باید در رای دادگاه تصریح گردد مجرد محکومیت تعزیری موجب ایجاد پیشینه کیفری موثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی میشود نمی باشد بدین ترتیب تمسک کمیسیون ماده 10 به ماده 9 ضوابط تاسیس شرکت حمل ونقل و استناد به بند ج ماده 14 نداشتن پیشینه کیفری فاقد وجاهت قانونی است بنابراین شکایت مدیر شرکت شاکی مبنی بر لغو رای کمیسیون ماده 10 ضوابط تاسیس شرکت دایر به تعلیق موقت فعالیت شرکت حمل ونقل بین المللی سحر باعتبار محکومیت مدیر عامل آن وارد تشخیص و حکم به لغو تصمیم صادر می نماید این رای ظرف ده روز قابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - محمدعلی پرویز

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1728
تاریخ تصویب :
1377/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :