جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 35875/ت 27198ه 13/8/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/36347 مورخ 17/6/1381 وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت وتهیه کالای آب و برق (ساتکاب ) را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات و سرمایه :
ماده 1 - نام شرکت : شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب ) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده 2 - هدف از تشکیل شرکت ساماندهی وافزایش بهره وری ورقابت پذیری ، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه در زمینه های ساخت کالای آب و برق و پشتیبانیهای صنعتی ، بازرگانی ،آموزشی و خدماتی در فعالیتهای صنعت آب ، برق و آب و فاضلاب همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیر مجموعه می باشد.
ماده 3 - مرز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی در داخل یا خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی تاسیس نماید.
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص ) اداره می شود0 این شرکت وکلیه شرکتهای زیرمجموعه دارای استقلال مالی بوده وتابع مقررات اساسنامه خود می باشند.
ماده 5 - مدت (شرکت ) نامحدود است 0
ماده 6 - سرمایه شرکت :
سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و سیصد و چهل هزار (00/340/437/8) ریال است که به هشتصد وچهل و سه هزار و هفتصد و سی و چهار (843734) سهم ده هزار (000/10) ریالی با نام ، منقسم و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد.
1 - ساماندهی ،آماده سازی و واگذاری سهام دولتی شرکتهای زیر مجموعه قابل واگذاری در راستای گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و توسعه رقابت در فعالیتهای پشتیبانی صنعت آب و برق و آب وفاضلاب
2 - انحلال ، واگذاری ، تجدیدسازمان ، جابجایی ، انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات .
3 - مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها برای تولید کالاهای مورد استفاده صنعت آب و برق و آب و فاضلاب ، که به تشخیص وزارت نیرو، بخش خصوصی و تعاونی توان یا آمادگی انجام آن را ندارد.
4 - پشتیبانی فعالیتهای تولیدی و صنعتی در صنعت آب ، برق ،آب و فاضلاب وارائه خدمات پشتیبانی از قبیل خرید و تدارک کالا وارائه خدمات مالی ، بیمه و بازرگانی و آموزشی از طریق شرکتهای زیر مجموعه .
5 - مدیریت سهام و اداره شرکتهای زیر مجموعه واعمال مدیریت صحیح وهدایت آنها برای افزایش بازدهی و بهره وری واستفاده مطلوب از امکانات آنها.

فصل سوم : ارکان شرکت :
ماده 8 - ارکان شرکت بشرح زیر می باشد:
الف - مجمع عمومی 0
ب - هیئت مدیره 0
ج - بازرس (حسابرس ) 0
الف - مجمع عمومی :
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:
الف - وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی )
ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی 0
ج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور0
د - وزیر بازرگانی 0
ه - وزیر صنایع معادن 0
ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتنداز:
1 - مجمع عمومی عادی 0
2 - مجمع عمومی فوق العاده 0
ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت ، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء ومجمع عمومی فوق العاد با حضور حداقل 4 عضو رسمیت خواهد داشت 0 تصمیمات در مجمع عمومی عادی همراه با 3 رای و در مجمع فوق العاده با 4رای موافق معتبر خواهد بود0 دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکرتاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد0 سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13 - وظایف مجمع عادی عبارت است از:
1 - بررسی وتصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت 0
2 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ، گزارش بارزس ، صورتهای مال ، صورتهای مالی تلفیقی شرکت و بودجه شرکت .
3 - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت 2 سال .
4 - انتخاب بازرس (حسابرس ) شرکت 0
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
6 - تعیین حقوق ومزایای اعضای موظف هیئت مدیره و حق الزحمه بارزس (حسابرس )
7 - بررسی وتصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز شرکت و برنامه های جذب نیروی انسانی .
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکتها.
9 - تصویب آئین نامه های مال ، معاملاتی واستخدامی شرکت 0
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون .
2 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون .
3 - بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون .

ب - هئیت مدیره :
ماده 15 - هیئت مدیره شرکت مرکب از 3یا 5 عضو موظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر درتخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
تبصره - هر یکاز اعضای هیئت مدیره موظفند به صورت تمام وقت و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید در مورد راهبری حوزه ای از فعالتیهای شرکت و یا تعدادی از شرکتها یزیر مجموعه فعالیت نماید.
ماده 16 - مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند، در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک دو نفرازاعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد، اعضای علی البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین خواهند شد.
ماده 17 - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد.
ماده 18 - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
ماده 19 - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با درج نظر مخالفین در آن ثبت و به امضای اعضای حاضرخواهد رسید0 مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.
ماه 20 - اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمتی ( به صورت موظف و غیر موظف ) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنان را ندارند.
ماده 21 - وظایف هیئت مدیره :
هیئت مدیره برای هر گونه اقدام به نام شرکت وانجام هر گونه عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا" در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است .
هیئت مدیره بویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:
1 - پیشنهاد خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) به مجمع عمومی عادی .
2 - رسیدگی و تائید گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی .
3 - تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه 0
4 - تعیین بازرس (حسابرس ) شرکتهای تابعه 0
5 - تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیر مجموعه به مجمع عمومی .
6 - طراحی و ارائه برنامه آموزش در جهت تربیت وارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه .
7 - بررسی واتخاذ تصمیم در خصوص سهام قابل فروش شرکتهای زیر مجموعه شرکت طبق قوانین ومقررات .
8 - آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش 0
9 - اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش شرکتهای قابل واگذاری ، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تائیدمراجع ذیصلاح قانونی و درصد سهام هر یک از سهامداران وسایر اطلاعات مربوط در این زمینه ، اساسنامه واسامی سهامداران وسایر مستندات مدارک مرتبط با تعیین قیمتهای پایه به سازمان خصوصی سازی حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
10 - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت 0
11 - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیتهای مالی و معاملاتی و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امورشرکتهای زیرمجموعه
12 - تصویب سیاستهاوخطمشی های شرکتهای تابعه در چهارجوب مصوبا مجمع عمومی .
13 - تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی واستخدامی شرکتهای تابعه .
14 - تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیر مجموعه .
15 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای تابعه .
16 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه در چارچوب قانون .
17 - بررسی وتصویب ساختار کلان شرکتهای تابعه و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکتهای تابعه .
تبصره - اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه با پیشنهاد مدیر عامل شرکت و تائید هیئت مدیره و یا حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می شوند.
ماده 22 - هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس شرکت ارسال نماید.
تبصره - مبنای تهیه و تنظیم وارائه صورتهای مالی تلفیقی ، استاندارهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.
ماده 23 - هیئت مدیره به مسئولیت خود می توان قسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 24 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت 2 سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و پس از تنفیذ وزیر نیرو منصوب می شود0 مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد0 مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 25 - وظایف مدیرعامل موارد زیر می باشد:
1 - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره 0
2 - تهیه بودجه سالانه و صورتهیا مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه وارائه آن به هیئت مدیره .
3 - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت وارائه آن به هیئت مدیره .
4 - اداره امور فنی ، مالی ، اداری واستخدامی شرکت 0
5 - پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی واستخدامی شرکت به هیئت مدیره .
6 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره 0
7 - اعطلی وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیر مجمومه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
ماده 26 - کلیه چکه و اسناد واوارق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد0 مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.
ماده 27 - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد0 مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 28 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، اقدامات اوتا تعیین مدیرعامل جدید نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
ج - بازرس (حسابرس )
ماد29 - شرکت دارای بازرس (حسابرس ) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خاهد شد.
تبصره 1 - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2 - مجمع عمومی عادی می تواند بازرس (حسابرس ) علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم : ترازنامه و حساب سود و زیان :
ماده 30 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 31 - صورتهای مالی باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم : سایر مقررات :
ماده 32 - منظور از شرکت زیر مجموعه ، رکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت ساتکاب باشد و شرکت زیر مجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ساتکاب باشد، شرت تابعه نامیده می شود.
ماده 33 - نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 1676/30/81 مورخ 23/7/1381 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16807
تاریخ تصویب :
1381/08/05
تاریخ ابلاغ :
1381/08/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :