جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ3/2/73 شماره دادنامه9 کلاسه پرونده72/227
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای علی اکبر سلوکی .
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 18 دیوان .
مقدمه . الف . شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/391 موضوع شکایت آقای علی اکبر سلوکی بطرفیت زمین شهری استان سمنان بخواسته اجرای مفاد حکم صادره براساس مواد 147 و 148 اصلاحی قانتون ثبت اسناد و املاک بشرح دادنامه شماره 495 - 20/7/72 خواسته شاکی را از مواد مندرج در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری محسوب ندانسته و قرار عدم استماع شکایت را صادر نموده است.
ب . شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/15 موضوع شکایت آقای جعفر مسعودی بطرفیت سازمان زمین شهری گرمسار بخواسته اجرای حکمی که طبق ماده 148 قانون ثبت صادر گردید است بشرح دادنامه شماره 648 - 14/11/71 حکم به الزام سازمان طرف شکایت به اجرای رای شماره 514 - 25/7/69 صادره از هیات موضوع ماده 147 اصلاحی قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک صادر نموده است.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه اختلاف مدلول دادنامه های شماره 648 مورخ 14/11/71 و شماره مورخ 20/7/72 شعب 7 و 18 دیوان عدالت اداری در قضیه مبتنی بر استنباط معارض از احکام قانونی نبوده و براساس مدارک و مستندات متفاوت در خصوص مورد صادر گردیده است لذا موضوع از مصادیق آرا متناقض در موارد مشابه و در نتیجه از مقوله ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1373/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :