جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ14/11/74 شماره دادنامه190 کلاسه پرونده73/14
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای حیدر قلی سلطانی .
طرف شکایت .وزارت مسکن و شهرسازی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری بشماره 1610 /1 مورخ 16/4/72 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : وزارت مسکن وشهرسازی بخشنامه مورد شکایت بعنوان دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری حداقل تفکیک و افراز و تقسیم باغات سطح شهر ر قطعات 2000 متر مربع و حریم و شهر را 3 هکتار و اراضی کشاورزی دیم را 5000 متر مربع و حریم را 5 هکتار الی آخر تعیین نموده این عمل مخالف قانون و شرع است چون اعمال بخشنامه اخیر موجب سلب حقوق مردم بالاخص افراز و تقسیم و تفکیک خواهد بود ابطال آن مورد تقاضاست مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3845/230 - 11/3/73 اعلام داشته اند : دستور العمل مورد شکایت با اختیارات مندرج در ماده 14 قانون زمین شهری تنظیم شده است و مصداق بخشنامه را ندارد.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با توجه به اعلام وزارت کشور مبنی بر اینکه دستور العمل موضوع ماده 14 قانون زمین شهری بشماره 1610/1 - 14/6/72 تغییر یافته و دستور العمل جدیدی جایگزین آن شده است لذا به لحاظ انتقا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور


-----------------------------------
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
190
تاریخ تصویب :
1374/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :