جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/8/73 شماره دادنامه : 325/73/19 مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای رامین و خانمها فاطمه ، سمیه ، رفیعه شهرت همگی … و بانو اشرف … علیه اداره آمار و ثبت احوال تهران به خواسته تصحیح و اصلاح شناسنامه پدر همسر خواهان ردیف 5 در شناسنامه خود از 5138 به 3187 در تاریخ 9/2/73 دادخواست تقدیم کرده توضیح داده اند شماره شناسنامه مرحوم لطف الله … پدرمان و همسر بانواشرف … 3187 بوده در صفحه توضیحات توضیح داده شده لیکن متاسفانه شماره شناسنامه ایشان در شناسنامه ها 5138 قید و ذکر گردیده اینک تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته داریم در جلسه اضافه کرده اند که مرحوم لطف الله در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوی ابطال شناسنامه خود ( صدور شناسنامه جدید نموده شماره شناسنامه قبلی 5138 و بعدی 3187 می باشد اداره خوانده شماره جدید را در شناسنامه ورثه منعکس نکرده که به موجب اشکالات عدیده شده است نماینده خوانده اظهار داشته در صورت مراجعه اقدام به اصلاح خواهد شد دادگاه خلاصتاً چنین رأی داده ( در مورد دعوی مطروحه چون رسیدگی به خواسته از وظایف هیئت حل اختلاف مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور صادر می شود ) در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است که به شعبه 19 دیوان واصل و مطرح شود .
« رأی »
نظر به اینکه موضوع خواسته مشمول هیچ یک از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 نمی باشد دادنامه شماره 613 و 72 شعبه 58 حقوقی یک تهران صحیح نیست علیهذا ضمن فسخ آن مقرر است پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مذکور اعاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
325
تاریخ تصویب :
1373/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :