جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 25/11/72 شماره دادنامه : 713/72/19 مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای عبدالقادر … علیه ثبت احوال سقز در تاریخ 21/6/72 دادخواستی به خواسته تصحیح و ازدیاد سن تقدیم دادگاه نموده و به استناد مدارک پیوست و با این توضیح که شناسنامه اش سوخته و آن را تجدید کرده و تاریخ تولدش را اشتباهاً 10/9/24 قید کرده اند خواستار صدور حکم شده پرونده به کلاسه 1079 ـ 72 در دادگاه حقوقی 2 سقز مطرح و مرجع مذکور با صدور قرار شماره 1401 ـ 72 توجهاً به ماده واحده مصوب 20/11/57 به صلاحیت کمیسیون موضوع ماده مذکور از خود سلب صلاحیت نموده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و پس از شور اخذ تصمیم به عمل خواهد آمد .
« رأی »
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده واحده مورخ 2/11/67 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی قرار شماره 1401 ـ72 صادر از دادگاه حقوقی 2 شهرستان سقز تایید می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
713
تاریخ تصویب :
1372/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :