جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2121/7 - 15/4/61

سئوال آیااعتراض برتصمیم واحد ثبتی باید بصورت تقدیم دادخواست باشد یا نه آیاهزینه دادرسی به آن تعلق میگیرد و سایر تشریفات مربوطه در مورد آن باید رعایت شود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اعتراض مووضع ماده 2 قانون افرازرسیدگی به آن تابع مقررات و تشریفات کلی آئین دادرسی مدنی است که درنتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا درصورتیکه مالکیت ، محل نزاع نباشد غیرمالی محسوب است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2121
تاریخ تصویب :
1361/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :