جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6026/7 - 21/11/58

سئوال آیا با توجه بوظائف و صلاحیت دادگاه انقلاب ، چنانچه دادگاه مذکور حکم افراز ملک مشاعی را صادر نماید اداره ثبت مکلفست که آنرا اجراء کند یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ سئوال بالا بدین شرح است : نظر به ا ینکه برابر قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 57 افراز املاک مشاع در صلاحیت واحدثبتی محل وقوع ملک و محاکم حقوقی است و آئیننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب هم رسیدگی به چنین دعاوی را برای آن دادگاهها تجویز نکرده است لذا بنظر مشورتی این اداره بر حکم شماره 1075/10/58دادگاه انقلاب اسلامی لاهیجان که با عدول از صلاحیت خود به امرافراز رسیدگی کرده اثری مترتب نیست و اداره ثبت تکلیفی به اجراء مفاد آن ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6026
تاریخ تصویب :
1358/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :