جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1562/7 - 23/4/61

سئوال آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیرا" در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری بتصویب رسیده است ، صدور حکم به الزام بانجام تعهد در مورد قولنامه های عادی راجع بفروش اراضی مزروعی یا شهری وجهه قانونی دارد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی درپاسخ سئوال بالا بشرح زیر است :
هرگاه شخصی عهد به انجام مری نماید که انجام آن امرقانونا" ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمیتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون درفرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساسا" متعهد نمیتوانسته بتعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادرکند0
ضمنا" چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتداراست لذابا اجازه حاصله از مواد227 و229 قانون مدنی از جبران خسارات نیز معاف میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1562
تاریخ تصویب :
1361/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :