جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2874/7 - 19/6/62

سئوال - با توجه بماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت آیا اجرای حکم به تنظیم سند درمحضر و انتقال رسمی قبل ازروشن شدن نتیجه فرجامی موجب مخدوش شدن دفتراملاک نیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بر اساس ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی احکام صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی بوده و قابل صدور اجرائیه میباشد و اجرای حکم یا فرجامخواهی تاخیر نمیافتد مگر اینکه وفق مواد 542 و543 قانون یاد شده قرار تاخیر اجرای حکم صادر گردد و به همین لحاظ حکم صادر در مورد الزام به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال قابلیت اجراء داشته و خارج از شمول ماد22 قانون ثبت و تبصره ذیل آنست ، چه ماده اخیرالذکر راجع به مواردی است که ملک به لحاظ تقاضای ثبت و انجام تشریفات قانونی آن یا به جهت انتقال قهری (ارث ) بنام اشخاص در دفتر املاک ثبت میگردد و در صورت بروز اختلاف در موردوراثت یاوجود معترض برای متقاضی ثبت ولزوم رسیدگی محاکم ثبت ملک در دفتر املاک و قید مشخصات مالک مستلزم صدور حکم نهائی میباشد که در تبصره ذیل ماده 22 تعریف آن آمده است ، بنابراین در مورداستعلام نمیتوان از ماده 22 قانون ثبت بعنوان وحدت ملاک استفاده نمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2874
تاریخ تصویب :
1362/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :