×

صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پس از قطعیت و قبل از رسیدگی فرجامی قابل اجراء است و تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت شامل آن نیست

صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پس از قطعیت و قبل از رسیدگی فرجامی قابل اجراء است و تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت شامل آن نیست

صدور-حکم-به-الزام-خوانده-به-تنظیم-سند-رسمی-پس-از-قطعیت-و-قبل-از-رسیدگی-فرجامی-قابل-اجراء-است-و-تبصره-ذیل-ماده-22-قانون-ثبت-شامل-آن-نیست
نظریه شماره : 2874/7 - 19/6/62

سئوال - با توجه بماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت آیا اجرای حکم به تنظیم سند درمحضر و انتقال رسمی قبل ازروشن شدن نتیجه فرجامی موجب مخدوش شدن دفتراملاک نیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بر اساس ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی احکام صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی بوده و قابل صدور اجرائیه میباشد و اجرای حکم یا فرجامخواهی تاخیر نمیافتد مگر اینکه وفق مواد 542 و543 قانون یاد شده قرار تاخیر اجرای حکم صادر گردد و به همین لحاظ حکم صادر در مورد الزام به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال قابلیت اجراء داشته و خارج از شمول ماد22 قانون ثبت و تبصره ذیل آنست ، چه ماده اخیرالذکر راجع به مواردی است که ملک به لحاظ تقاضای ثبت و انجام تشریفات قانونی آن یا به جهت انتقال قهری (ارث ) بنام اشخاص در دفتر املاک ثبت میگردد و در صورت بروز اختلاف در موردوراثت یاوجود معترض برای متقاضی ثبت ولزوم رسیدگی محاکم ثبت ملک در دفتر املاک و قید مشخصات مالک مستلزم صدور حکم نهائی میباشد که در تبصره ذیل ماده 22 تعریف آن آمده است ، بنابراین در مورداستعلام نمیتوان از ماده 22 قانون ثبت بعنوان وحدت ملاک استفاده نمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2874

تاریخ تصویب : 1362/06/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.