جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2466/7 - 2/7/60

سئوال شخصی تعهد بفروش رسمی زمینی نموده و بعدا" آن زمین طبق مالکیت اراضی موات شهری" href="/tags/19135/قانون-لغو-مالکیت-اراضی-موات-شهری/" class="link">قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری از ملکیت او خارج شده است و یا تعهد بفروش رسمی اتومبیل کرده که سند آن بنام دیگری میباشد آیا اقامه دعوی علیه او به الزام تنظیم سندرسمی قابل قبول است یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در موردی که تعهد به دادن سند رسمی و انتقال رسمی زمینی شده است و بعدا" زمین مزبور با تصویب قانون لغومالکیت اراضی موات شهری به تملک دوت در آمد است چون مالکیت ازبرای متعهد نسبت به آن زمین وجود ندارد موردی برای تعهد وی باقی نمانده و در این مورد دعوی متعهدله مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور قابل قبول نیست و در مورد تعهد انتقال سندماشین که ظاهرا" ماشین مذکور و سند آن در حین تعهد متعلق و بنام شخص دیگری غیر از متعهد است در این مورد نیزاصل معامله تابع مقررا معامله فضولی بوده والزام متعهد به انجام چنین تعهدی که نسبت به موضوع آن مالکیت ندارد مورد نخواهد داشت ودعوی الزام به انجام تعهد در این مور هم مثل مورد قبلی قابل قبول نیست بنا بمراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله وبیع تابع مقررات معامله و بیع بفضولی است و در مورد مثال اول که سند عادلی فروش قبل از مالکیت اراضی موات شهری" href="/tags/19135/قانون-لغو-مالکیت-اراضی-موات-شهری/" class="link">قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است باتوجه به ماده 48 قانون ثبت اسنادواملاک صرف سندعادی تنظیمی کاشف از وقوع بیع و معامله نمیباشدومطرح نمودن اینکه این تعهد شرط فعلست یا جیز دیگر قابل بحث نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2266
تاریخ تصویب :
1360/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :