جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1955/7 - 8/7/60

سئوال در بین اموال مجهول المالک تعدادی دفترچه پس اندازهم وجود دارد آیا میتوان وجوه آنها را در ردیف اموال مجهول المالک و بلا صاحب قرارداد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 28 قانون مدنی و ماده اول قانون راجغ به اموال بلاصاحب مصوب 1313 و ماده 2 نظامنامه مصوب 1312 ناظر به اموالی است که مجهول المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد، در صورتکیه وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصی است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده وپس ازمراجعه اشخاص مزبور بانک مکلف بپرداخت میباشدبنابراین اموالی که هویت و نشانی صاحبان آنها معلوم است از مصادیق اموال مجهول المالک و بلاصاحب نیست 0 دادسرا میتواند با مراجعه به نشانی صاحبان دفاتر پس انداز پیدا شد که در بانکهای مربوطه موجوداست مراتب را به آنان اطلاع دهد یا دفاتر مذکور رادراختیاربانک گذارده و این وظیفه را بعهده بانک محول نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1955
تاریخ تصویب :
1360/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :