×

وجود دفترچه پس انداز بانک که حاوی نام و نشان صاحب آنست وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالک خارج میکند مگراینکه فوت او محرز و بلاوارث بوانش مسلم شده باشد

وجود دفترچه پس انداز بانک که حاوی نام و نشان صاحب آنست وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالک خارج میکند مگراینکه فوت او محرز و بلاوارث بوانش مسلم شده باشد

وجود-دفترچه-پس-انداز-بانک-که-حاوی-نام-و-نشان-صاحب-آنست-وجوه-موجود-در-آن-حساب-را-از-عنوان-مجهول-المالک-خارج-میکند-مگراینکه-فوت-او-محرز-و-بلاوارث-بوانش-مسلم-شده-باشد
نظریه شماره : 1955/7 - 8/7/60

سئوال در بین اموال مجهول المالک تعدادی دفترچه پس اندازهم وجود دارد آیا میتوان وجوه آنها را در ردیف اموال مجهول المالک و بلا صاحب قرارداد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 28 قانون مدنی و ماده اول قانون راجغ به اموال بلاصاحب مصوب 1313 و ماده 2 نظامنامه مصوب 1312 ناظر به اموالی است که مجهول المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد، در صورتکیه وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصی است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده وپس ازمراجعه اشخاص مزبور بانک مکلف بپرداخت میباشدبنابراین اموالی که هویت و نشانی صاحبان آنها معلوم است از مصادیق اموال مجهول المالک و بلاصاحب نیست 0 دادسرا میتواند با مراجعه به نشانی صاحبان دفاتر پس انداز پیدا شد که در بانکهای مربوطه موجوداست مراتب را به آنان اطلاع دهد یا دفاتر مذکور رادراختیاربانک گذارده و این وظیفه را بعهده بانک محول نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1955

تاریخ تصویب : 1360/07/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.