جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


نظریه شماره : 852/7 - 16/2/59

سئوال آیا میتوان اموالی را که ازمسافرین هواپیما بجا میماند مشمول مقررات اشیاء پیدا شده دانست یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اموالی که از مسافرین هواپیما بجا میماند درصورتیکه صاحب آنها معلوم باشد باید به صاحب یا صاحبان آنهاتحویل داده شودو مجوزی برای فروش آنها نیست مگر اینکه فاسدشدنی باشد، امادر صورتیکه صاحب مال شناخته نشود و مجهول المالک باشدمشمول ماده 28قانون مدنی است و چون طبق نظامنامه اجرای مواد28و866قانون مدنی مصوب 1312 جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک وترکه اموال بلاوارث بعهده پارکه بدایت محلی است که مال در آنجا واقع است و دادسرا با رعایت نظامنامه مرقوم و ماده 4قانون راجع به امال بلاصاحب مصوب 1313 موظف به اقدام میباشدلذاباید به دادسرای شهرستان مربوط فرستاده شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
852
تاریخ تصویب :
1359/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :