جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3355/7 - 6 /9/61

سئوال در مورد کالاهای اضافی موجود درانبارهای گمرک (سرک انبار) که دولت نسبت به آن حقوقی داردآیاماه 28 قانون مدنی اعمال میشودیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اموال مجهول المالک اموالی است که قبلا" درمالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض ازآنهامحقق میباشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمیشود0 علیهذانسبت به هر مالی که این تعریف صادق باشد آن مال مجهول المالک محسوب است و مقررات اموال مجهول الماللک در مورد آن باید اعمال شود و تشخیص این امر بعهده مراجع مجهول المالک در موردآن بایداعمال شود و تشخیص این امر بعهده مراجع مربوطاست النهایه درموردیکه حقوق قانونی به اموال مجهول المالک تعلق گرفته باشدحقوق مذکور قبلا" باید استیفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن اعمال شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3355
تاریخ تصویب :
1361/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :