جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1898/7 - 17/10/59

سئوال یکی از اتباع ایران قبلا" تقاضای ترک تابعیت نموده و درخواستش پذیرفته شده است 0 پس از مدتی تقاضای بازگشت بتابعیت اصلی ایرانی خود را کرده و توضیح داده است که این تقاضا شامل فرزندانش نیست 0 آیا میتوان اعاده تابعیت او را بدون فرزندانش پذیرفت یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با رجوع متقاضی به تابعیت اصلی ایرانی خودوقبول این تقاضا برحسب ملاک ماده 984قانون مدنی و قیاس اولویت ، اولادصغیرتبعا" به تابعیت ایران در خواهند آمد زیرا ماهیت رجوع به تابعیت اصلی همان تحصیل تابعیت جدید باامتیازبیشتراست ودر موردیکه مطابق ماده مذکور، در تحصیل تابعیت ابتدائی ایران اولادصغیر به تابعیت ایران در آیند در مورد رجوع به تابعیت اصلی ایرانی اولاد صغیر بطریق اولی باید به تابعیت ایران درآیند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1898
تاریخ تصویب :
1359/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :