جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5025/7 - 13/10/61

سئوال آیا طفلی که در ایران از ادر ایرانی و پدرخارجی که هر دو متولدخارج از کشورباشند، متولدشودایرانی محسوب میشودیاخیر؟

نظر مشورتی اداره حقوی بشرح زیر است :
عبارت (اشخاص زیر تبعه ایران محسوب میشوند0)درمقدمه ماده 976قانون مدنی میرساند که تابعیت ایرانی منحصر به کسانی است که در آن ماده تصریح شده است 0طفل متولددرایران ازپدرخارجی و مادر ایرانی متولد درخارج مشمول هیچیک ازشقوق ماده مزبورنیست و چنین طفلی تبعه ایران محسوب نمیوشد، ولی در موردیکه مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد از این جهت که علت و مناط بیان حکم بند4 ماد976 تولد یکی از ابوین در ایران است ،آن طفل ایرانی محسوب میوشد، زیرا قید خارجی بودن ابوین در بند4 خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین درایران تبعه ایرانست نه خارجی بودن آنها، بنابراین مادرایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم تابعیت ایرانی را نیز دارد و بناب ر قیاس اولویت و تنقیح مناط، حکم بند4 طفل متولدازاو نیز ایرانی است 0 اما درباره طفلی که مادرایرانی اودرخارج متولد شده مناط مذکور در بند 4 صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده 976نیز تطبیق نمیکند تبعه ایران بشمارنمیرود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5025
تاریخ تصویب :
1361/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :