جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2289/7 - 29/4/59

سئوال با توجه بماده 330 قانون دادرسی وکیفر ارتش و ماده 1061 قانون مدنی آیا در صورتی که مرد نظامی ایرانی بدون موافقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با زن خارجی ازدواج نماید، زن تابعیت ایران را تحصیل مینماید یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
حکم بند6 ماده 976 قانون مدنی عام است وشامل بانوان خارجی که شوهر ایرانی ، خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیرآنها اختیار کنند، میباشد مقررات تبصره ماده 330 قانون دادرسی و یکفر ارتش هم ناقض حکم بند6ماده 76) مذکورنوبده وضمانت اجرای تخلف ازآن درخودآن تبصره تعیین وبیان شده است 0 تخلف از ماده 1061 قانون مدنی نیز برفرض که بامورد سئ<ال منطبق باشد، تخلف اداریست وموجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان خارجی که وضع آنها منطبق بابند 6ماده 976قانون مدنی است برطبق ماده 982 آن قانون از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به جز مارد استثناء شده درآن ماده بهره مند خواهند بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2289
تاریخ تصویب :
1359/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :