جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


نظریه شماره : 433/7 - 28/1/61

سئوال آیا مالکیت اتباع خارجه نسبت به محل کسب و پیش با اصل هشتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داردیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اصل هشتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به امتیازتشکیل شرکتها و موسسات است وخریدمحل کسب اتباع بیگانه مغایرتی با اصل مذکور ندارد و با توجه به ماده 961 قانون مدنی نیز محل کسب و پیشه از جمله حقوقی نیست که از ابتاع خارجه سلب یا صرفا" از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشالذابا رعایت آئیننامه مصوب 10/5/28 و تصویبنامه مورخ 21/4/38 و24/6/38 واگذاری محل کسب به تبعه بیگانه بلااشکال است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
433
تاریخ تصویب :
1361/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :