جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6509/7 - 25/12/62

سئوال آیا الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات آپارتاید مورخ 1973 اشکالی دارد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جنایت آپارتاید در ماده 2 کنوانسیون به این نحوتعریف شده است : سیاستها و رویه های مشابه جدائی نژادی وتبعیض نژادی که در آفریقای جنوبی اعمال میگردد000 و دیگر اعمال غیرانسانی که بمنظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی دیگر انجام میگردد و بطور سیستماتیک آنانرامورد ظلم قرار میدهد000
بدین جهت با توجه به اصول ذیل ازقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : بند ج اصل 2 بند 9 اصل 3 واصول 19 - 152 - 154 و قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 1347 و قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی مصوب 1356 و با توجه به اینکه در کشور ایران هیچگاه مساله تبعیض نژادی وجودنداشته ومطرح نبوده است ، الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی منع ومجازات آپارتاید نه تنها بدون اشکال است بلکه به لحاظ مفادقسمت اخیر اصل 154 قانون اساسی مفید ودرجهت سیاست خارجی دولت ایران است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6509
تاریخ تصویب :
1362/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :