جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5728/7 - 7/1/61

سئوال دادخواست تجدیدنظر باید بدفتر دادگاه تجدیدنظر داده شود یا بدفتر دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض و یا بهرکدام داده شود بلااشکال است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به اینکه در لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص ، عنوان دادگاه صرفا" برای دادگاه مدنی خاص بدوی بکار رفته و برای مرجع تجدیدنظر دادگاه عنوان نشده بکله به ذکرمرجع تجدید نظر اکتفا شده است و بموجب ماده 6 همین لایحه تشکیل دفترفقط برای دادگاه بدوی پیش بینی شده و مرجع تجدیدنظرقانونا"دارای دفتر مستقل نیست لذا منظور از (آن دادگاه ) درماده 14 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص بخصوص با توجه به قید دفتر قبل ازاین عبارت ، دادگاه مدنی خاص است که حکم نخستین راصادرنموده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5728
تاریخ تصویب :
1361/01/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :