جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3657/7 - 18/9/59

سئوال آیا با توجه به قانون رفع تصرف عدوانی میتوان بشکایت از ایجاد بالکن در فضای شارع عمومی در روستا رسیدگی نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 به محدوده قانونی شهرها اختصاص ندارد و در هر مورد که مطابق ضوابط و مقررات آن قانون اقامه دعوی شود قابل رسیدگی خواهد بود و فضای هر پلیک با توجه بماده 38 قانون مدنی در حکم خودآن ملک است ودر نتیجه تصرف عدوانی در مورد آن هم قابل تصور است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3657
تاریخ تصویب :
1359/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :