جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4865/7 - 28/10/60

سئوال آیا با تصویب لوایح قاونی اخلال در امرکشاورزی ودامداری و لایحه قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم و لایحه قانونی رفع ابهام لوایح قانونی مذکور، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ میباشد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352 با لاحیه قانونی مجازات اخلال د رامر کشاورزی ودامداری مصوب 19/9/58 شورای انقلاب ، که با توجه به لایحه قانونی راجع برفع ابهام لوایح قانونی مصوب 19/9/58 و22/9/58 در مراجع دادگستری اجراءمیشود(زیرا لایحه مصوب 22/9/58 فقط در دادسرا و دادگاههای انقلاب اجراء میگردد0) تعارضی نیست تا قائل به نسخ قانون مقدم التصویب شویم زیرا: الف ماده 1قانون جلوگیری از تصرف عدوانی راجع است به اموال منقول وماده 10آن ناظراست به مستاجری که پس از پایان مدت اجاره و یا سرایدار وخادم و کارگر و بطور کلی هر امینی که در صورت مطالبه مالک یاماذون از طف او از عین مستاجره یا امانی رفع تصرف ننماید و این موارد از شمول لوایح قانونی مصوب 19/9/58 و22/9/58 شورای انقلاب خارج است 0
ب رسیدگی مراجع مربوطه بر اساس لوایح مصوب 19/9/58 و 22/9/58 شورای انقلاب ماهوی و دارای جنبه کیفریست درحالیکه رسیدگی مراجع مذکور در قانونی رفع تصرف عدوانی جنبه ماهوی ندارد و فقط راجع به سبق ولحوق تصرف است وجنبه کیفری هم ندارد0
ج لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/58 شورای انقلاب که در مراجع دادگستری قابل اجراء است شامل منازل ، آپارتمانها، مغازه ها و بطورکلی ساختمانهای غیرکشاورزی نمیشود در صورتیکه موارد ذکر شده مشمول قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی میباشد0
د رسیدگی به شکایت شاکی براساس قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مشروط به اینست که ازتاریخ وقوع تصرف یاآغاز مزاحمت و ممانعت بیش از یکماه نگذشته باشد درصورتکیه رسیدگی بر اساس لوایح مصوب شورای انقلاب چنین شرطی راندارد0بنابراین در صورتیکه شاکی قصد تعقیب کیفری متهم را نداشته باشد وفقط فع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت را بخواهد بایستی طبق قانون رفع تصرف عدوانی رسیدگی گردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4865
تاریخ تصویب :
1360/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :