جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1135/7 - 16/3/61

سئوال اگر شاکی ظرف مهلت مقرر در قانون رفع تصرف عدوانی اقامه شکایت نماید، آیا با توجه بقانون جلوگیری از تصرف عدوانی اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت مصداق خواه داشت یانه ؟ و اصولا" دستور مذکور را دادگاه باید صادر نماید یا دادسرا هم میتواند آنرا صادر کند؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
صدور دستور موقت از خصائص مقررات ماده 3 لایحه قانونی رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری است نه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 52و تشخیص مصادیق آن هم از وظائف قاضی تحقیق است وهریک ازدومرجع مذکور در آن لاحیه قانونی (دادسرا و دادگاه انقلاب و داسرا و دادگاه عمومی دادگستری ) دارای کلیه اختیارات هیئتهای 5نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسب به املاک واراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب 000 مصوب 14/1/58 و 2/5/58 میباشند و این مراجع چنانچه دلائل شاکی را قوی بدانند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینمایند و این امر اختصاص به دادگاه نداردذ بلکه همانطورکه از ظاهر ماده استفاده میشود وظیفه مراجعی است که بشکایت کیفری رسیدگی مینماید، چه دادسرا باشد، چه دادگاه و تعبیر دستور موقت و بکار بردن آن از این جهت نیست که از دادسرانفی صلاحیت کند و آنرا به دادگاه محول نماید، بلکه منظورقانونگذارمعنای لغوی آن به مفهوم کلی و عام است و آنرا از اصطلاح دستورموقت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی که خاص دادرسی فوری است جدا میسازد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1135
تاریخ تصویب :
1361/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :