جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2123/7 - 17/5/60

سئوال : آیا با طرح دعوی خلع ید باستناد مالکیت ، دادسرا میتواند بدعوی تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اقامه دعوی ماهوی راجع به مالکیت وخلع یدغاصبانه دردادگاه حقوقی مانع از رسیدگی بدعوی رفع تصرف عدوانی نیست ، زیرادر دعوی تصرف عدوانی بماهیت قضیه رسیدگی نمیشود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده 10قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضاءو مهلت قانونی رسیدگی میشود و این حکم تاثیری در ماهیت قضیه ندارد0 این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغیر دعاوی و عدم تاثیرحکم صادر در یکی از آنها در دیگری قابل درک است از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است زیرا منطوق آن ماده اینست که در صورتیکه مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد ازطرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر بشکایت نامبدره بر اساس این قانون رسیدگی بدعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2123
تاریخ تصویب :
1360/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :