جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2276/7 - 19/6/62

سئوال : : آیا اگر احد از شرکاء در محوطه مشترکی که در تصرف کلیه شرکاء بوده است بدون اذن باقی شرکاء بنایی باحداث نماید عملش تصرف عدوانی است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستفاد از ماده 6 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 باینستکه تصرف غیرمجازشریک درملک شریک دیگرمشمول احکام تصرف عدوانی است و چون قوانین بعدی تعریفی از تصرف عدوانی نیاءورده ک مغایر با این تعریف باشد،تعریف ماده 6قانون مذکور همچنان معتبر است و عمل شریک از نظر تصر فعدوانی وتکراراین تصرف مشمول قوانین بعدی خاهد شد باین شرح که اگر شریک در ملک مشترک تصرف کند مرجع صالح ابتدائا" حکم برفع تصرف عدوانی میدهد و در صورت تکراربمجازات مقرردرقانون نیزحکم خواهدداد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2276
تاریخ تصویب :
1362/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :