جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1659/7 - 21/4/60

سئوال : : آیاتصرف عدوانی منازل و آپارتمانها مشمول لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و یالایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی میباشد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
لایحه قانونی منسوخه جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی مصوب 2/5/58 شورای ا نقلاب اسلامی ایران وهمچنین مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری" href="/tags/66040/لایحه-قانونی-مجازات-اخلال-در-امر-کشاورزی-و-دامداری/" class="link">لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/58 شورای مذکور هیچکدام شامل منازل ، آپارتمانها، مغازه هاوبطور کلیه ساختمانهای غیرکشاورزی نمیشوند و لذاچنانچه دعوی مربوط بتصرف عدوانی ساختمان یا منزل غیرکشاورزی در دادسرای عمومی یا دادسرای شهرستان یا دادگاههای عمومی اقامه شودباید طبق قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی یاسایرقوانین (حسب مورد)رسیدگی و حل و فصل گردد و چنانچه مورد با یکی از مواد264و268قانون مجازات عمومی یا عنوان جزائی دیگرمنطبق باشدطبق ماده مربوطه جزائا تعقیب خواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1659
تاریخ تصویب :
1360/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :