جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6403/7 - 21/12/61

سئوال : حکمی دائر بر رفع تصر عدوانی از یک قطعه زمین صادرشده و محکوم علهی پس از صدور حکم آنرا بتصرف اشخاص ثالثی داده و آنها هم در آن ساختمان نموده اند، آیا با وصف مذکور حکم قابل اجراء است یااینکه نیاز بتقدیم دادخواست واقامه دعوی مستقل دیگری دارد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هرچند در قانون رفع تصرف عدوانی تکلیف موردی که محکوم علیه ملک مورد تصرف عدوانی را بدیگری بدهد تعیین نشده است ولی با استفاده از روح قانون که عبارتست از رفع تصرف عدوانی ودادن ملک تصرف شده بمتصرف سابق و حفظ نظام و انتظامات مالی و با تنقیح منطا و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه که ازآن جمله است : 1 تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجرکه میگوید: (در صورتکیه مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید موجر درخواست تخلیه" href="/tags/55957/حق-درخواست-تخلیه/" class="link">حق درخواست تخلیه راخواهدداشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراء خواهد شد0)
2 ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که میگوید: (اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست 000)میتوان استنباط نمودکه نظرقانونگذار اینست که احکام تخلیه وخلع ید و مشابه آنها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیرقانونی دیگر قابل اجراء است بویژه که در مورد سئوال : چون محکوم علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت بتحویل ملک بشخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث درحقیقت ادامه تصرف غیرمجاز و غیرقانونی محکوم علیه است و نمیتواندحقی برای متصرف مذکور ایجاد نماید، اجراء حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکورایجاد نماید،اجراء حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه مواردمذکور در موجر ومستاجر" href="/tags/20499/قانون-روابط-موجر-ومستاجر/" class="link">قانون روابط موجر ومستاجر و قانون اجرای احکام مدنی بطریق اولی جائزخواهد بود،درمورد مستحدثات موجود نیز ماده 17 قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی معطوفا" بماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6403
تاریخ تصویب :
1361/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :