جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


نظریه شماره : 253/7 - 21/4/59

سئوال : آیا تصویب نامه های هیئت وزیران از تاریخی تصویب یا تاریخ ابلاغ یا تاریخ انتشار قابل اجراء میباشند؟
تصویبنامه هایی که وضع قاعده ، حق و تکلیف می نماید در حکم قانون بوده و به ملاک ماده 2 قانون مدنی پانزده روزپس ازانتشار لازم الاجراء خواهد بود ولی تصیب نامه هایی که صرفا" جنبه اداری داشته باشد از قاعده فوق مستثنی بوده وازتاریخ تصویب وابلاغ آن قابل اجراء است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
253
تاریخ تصویب :
1359/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :