جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نظریه شماره : 894/7 - 12/2/63

سئوال : آیا با تصویب ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ماده 999 قانون مدنی نسخ شده است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
برطبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت بر طبق ماده 999 قانون مدنی وقتی سند رسمی محسوبست که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال ذکر گردیده است با این کیفیت ماده 999 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال هر یک بقوت خود باقیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
894
تاریخ تصویب :
1363/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :