جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


نظریه شماره : 262/7 - 14/6/62

سئوال : با توجه بماده 19 آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 که میگوید:
هیئت های حل اختلاف پس از امضاء رای حق تغییر آنرا ندارد0 در صورتیکه آرائی اشتباها" صادر گردیده باشد آیا با توجه بماده 2و ماده 8 همین آئین نامه میتوان با صدور رای دیگری اشتباه واقع شده را اصلاح نمود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در صورتیکه اشتباه از موارد مندرج در ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی باشد رفع اشتباه با کمیسیون حل اختلاف است واین مورد مغایرتی با ماده 19 آئین نامه ندارد0 لکن در مواردی که اشتباه مربوط به ماهیت باشد و اصلاح و رفع اشتباه موجبات دگرگونی رای را فراهم آورد مورد خارج از شمول قسمت اول بوده و رای صادره صرفا" در حدود مقررات با التفات بماده 4 قانون ثبت احوال قابل شکایت در دادگاه عمومی است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
262
تاریخ تصویب :
1362/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :