جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ13/9/72 کلاسه پرونده71/39 شماره دادنامه 170 -169
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای عزیز اله سنمار _ رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی یک شیراز .
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه . الف .هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه67/147 موضوع تقاضای تجدید نظر هیات واگذاری زمین مرکز شیراز نسبت به دادنامه شماره 48- 19/4/67 صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 63/296 بشرح دادنامه شماره 184- 6/4/67 چنین رای صادر نموده است نظر باینکه پلاک مورد نظر بمیزان 493 هکتار موات و بمیزان 60 هکتار غیر موات بوده است بنابراین بدون معترض عنه بشماره 48 - 19/4/67 صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت موات فسخ و در قسمت مربوط به غیر موات تایید میشود.
ب _ هیات تجدید نظر دیوان رسیدگی به پرونده کلاسه 69/217 موضوع تقاضای تجدید نظر هیات واگذاری زمین مرکز شیراز نسبت به دادنامه شماره 559 - 27/12/68 صادره از شعبه 17 دیوان در پرونده کلاسه 68/304 بشرح دادنامه شماره 1293- 26/8/70 دادنامه بدوی را بدون اشکال و ایراد شکلی دانسته و آنرا تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1372/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :